CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

 

1. Đảng bộ

          + BCH Đảng bộ

          + Các chi bộ trực thuộc

 

2. Hội đồng trường

         Hội đồng trường (Nhiệm kỳ 2023 - 2028)

 

3 . Ban Giám Hiệu

          Gồm có Hiệu trưởng và 2 phó Hiệu trưởng

 

4. Các phòng chức năng

          + Phòng Tổ chức - Hành chính

          + Phòng Đào tạo

          + Phòng Công tác học sinh sinh viên

          + Phòng Tài chính - Kế toán

          Phòng Quản trị

          + Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra

 

5. Các khoa

          + Khoa Giáo dục đại cương

          + Khoa Điện tử - Viễn thông

          + Khoa Công nghệ thông tin

          + Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh

          + Khoa Điện - Tự động hóa

 

6. Trung tâm trực thuộc trường

          + Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

7. Các tổ chức Đoàn thể

          + Công Đoàn

          + Đoàn TNCS Hồ Chí Minh