Journal Article View
 

 

THỜI KHÓA BIỂU

 

44KTML1,2,3 từ tuần 04 (19/8/2019) đến hết tuần 05 (31/8/2019)

45KTML1,2,3 từ tuần 04 (19/8/2019) đến hết tuần 07 (14/9/2019)

46KTML3 từ tuần 04 ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019

45CĐT, 45ĐTTT, 45TĐH, 45CNTT, 45ĐCN, 45ĐTCN, 45ĐĐT từ tuần 04 (19/8/2019) đến hết tuần 07 (14/9/2019)

 

 


No comments yet. Be the first.