KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Khóa 44 (2018 - 2020) hệ Cao đẳng,

Khóa 44 (2018 - 2020) hệ trung cấp (THCS)

và Khóa 45 (2018 - 2020) hệ trung cấp (THPT)