KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

Khóa 45 hệ Trung cấp