PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

Liên hệ

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: phòng 202 khu nhà B

- Số điện thoại phòng: (0243) 8349644

- Số tổng đài: (0243) 7673896

  Số lẻ:   

+ Phòng Quản lý đào tạo: 118

+ Phòng Trực tuyển sinh: 114

- Email: dt@dtdl.edu.vn

 

Lãnh đạo Phòng

 

- Phó phụ trách phòng: Ts. Nguyễn Đăng Lăng

 

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Nguyễn Đăng Lăng

1976

Phó phụ trách phòng

Tiến sỹ

02 Nguyễn Hải Hà 1997 Chuyên viên Cử nhân

03

Nguyễn Hồng Hạnh

1985

Giảng viên

Thạc sỹ

04

Nguyễn Thị Hương

1982

Giảng viên

Thạc sỹ

05

Đồng Thị Minh Hường

1978

Giảng viên

Thạc sỹ

06 Nguyễn Thị Vân Quỳnh 1979 Chuyên viên Cử nhân

 

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, phát triển đào tạo hệ chính quy và các hệ khác (bao gồm cả liên thông và liên kết). Tổ chức thực hiện quản lý quá trình đào tạo chính quy thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao.

 

Nhiệm vụ

- Xây dựng và phát triển chương trình, ngành nghề đào tạo, các hệ đào tạo chính quy tập trung theo yêu cầu của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Tổ chức nghiên cứu, xác định nhu cầu đào tạo, xúc tiến, giới thiệu và quảng bá các ngành và chuyên ngành đào tạo;

- Đề xuất với Hiệu trưởng ban hành những quy định của Trường về quản lý quá trình đào tạo hệ chính quy và các hệ khác được giao;

- Đề xuất chỉ tiêu, xây dựng các phương án tuyển sinh và chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh cho hệ đào tạo chính quy theo quy định hiện hành;

- Chủ trì tổ chức lễ khai giảng; sơ kết, tổng kết năm học;

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo học kỳ, năm học đối với các hệ đào tạo, lập thời khoá biểu giảng dạy, lịch học tập, lịch thi học phần các hệ chính quy. Thông báo nhiệm vụ giảng dạy cho các khoa. Xây dựng kế hoạch, thực hiện điều phối sử dụng có hiệu quả các lớp học, giảng đường cho hệ chính quy và một số hệ khác;

- Quản lý học tập các hệ do Trường đào tạo, tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy và thực hiện chế độ công tác của giảng viên; chấp hành quy chế đào tạo của học sinh sinh viên;

- Tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi kết thúc mô đun, môn học, thi tốt nghiệp;

- Lập kế hoạch hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về đào tạo, tuyển sinh, kiểm tra thực tập trong toàn trường. Thực hiện công tác hướng dẫn nghiệp vụ cho giáo vụ các khoa và tổ bộ môn;

- Là đầu mối phát động phong trào nhà giáo dạy giỏi, tổ chức thi nhà giáo dạy giỏi làm cơ sở cho bình xét các danh hiệu thi đua nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên trong Trường;

- Thẩm định và xác nhận số giờ giảng của giảng viên hệ chính quy, thanh toán chế độ giảng vượt giờ cho giảng viên;

- Giao kế hoạch, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu kết quả lao động của giảng viên; tổ chức các hoạt động chuyên môn cho giảng viên;

- Theo dõi và kiểm tra việc quản lý và sử dụng vật tư, dụng cụ, trang thiết bị tại các phòng thực hành của toàn trường;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác hợp tác và chuyển giao công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng quyết định.

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

1999

Quyết định số 280/QĐ-UB

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội

02

2002

Quyết định số 472/QĐ-SLĐTBXH

Giấy khen

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội

03

2003

Quyết định số 80/QĐ-UB

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội

04

2004

Quyết định số 464/QĐ-UB

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội

05

2005

Quyết định số 771/QĐ-SLĐTBXH

Giấy khen

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội

06

2011

Quyết định số 4329/QĐ-UBND ngày 13/09/2011

Cờ thi đua

UBND Thành phố Hà Nội

07

2013

Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 11/7/2013

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội

08

2013

Quyết định số 5997/QĐ-UBND ngày 04/10/2013

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội

09

2014

Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 16/5/2014

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội

10

2014

Quyết định số 4278/QĐ-UBND ngày 14/8/2014

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội

11

2014

Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 07/01/2015

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội

12

2015

Quyết định số 4743/QĐ-SGD&ĐT ngày 09/04/2015

Giấy khen

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

13

2015

Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 18/06/2015

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội

14

2016

Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

Cờ thi đua

UBND Thành phố Hà Nội

15 2016 Số 209/QĐ-UBND, ngày 14/1/2016 Bằng khen năm 2015 cho Ông Chu Khắc Huy UBND TP Hà Nội
16 2018 Quyết định số 3823/QĐ-UBND, 30/7/2018 TT lao động xuất sắc năm học 2017-2018 UBND Thành phố Hà Nội
17 2018 Số 11/QĐ-UBND, ngày 02/01/2018 Bằng khen năm 2017 cho Ông Chu Khắc Huy UBND TP Hà Nội
18 2019 Quyết định 5614/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc UBND Thành phố Hà Nội
19 2020 Quyết định 3932/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 Bằng khen Tập thể có thành tích XS trong phong trào TĐYN GĐ 2015-2020 UBND Thành phố Hà Nội
20 2021 QĐ 1873/QĐ-TTg, 8/11/2021 Bằng khen của Thủ tướng CP cho Phòng Đào tạo Thủ tướng Chính phủ