PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

 

 

 

 

 

Liên hệ

- Địa chỉ: K110

- Số điện thoại: (0243) 7673896;     Số lẻ 104

- Email: ktdbcl@dtdl.edu.vn

 

Lãnh đạo Phòng

Trưởng phòng: Thạc sỹ Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Phó Trưởng phòng: Thạc sỹ Nguyễn Bá Hùng

     

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

1981

Trưởng phòng

Thạc sỹ

02

Nguyễn Bá Hùng 1986 Phó trưởng phòng Thạc sỹ
03 Phạm Thị Hương 1983 Chuyên viên Cử nhân
04 Nguyễn Thanh Sơn 1985 Giảng viên Thạc sỹ

 

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, kế hoạch, biện pháp đảm bảo chất lượng, hoạt động tự đánh giá, công tác khảo thí, thanh tra giáo dục trong phạm vi toàn trường theo các quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Nhiệm vụ

Công tác khảo thí:

- Tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp cuối khóa đúng theo các quy chế và quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Nhà trường; 

- Tổ chức quản lý ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp; cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành học, các hệ, bậc đào tạo;

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tham gia hoạt động tự đánh giá.

- Tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun; tổ chức học lại và thi lại, tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp;

- Quản lý kết quả học tập của người học trình độ cao đẳng, trung cấp của Trường;

- Xét cảnh báo kết quả học tập; xét công nhận tốt nghiệp cho người học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

- Tổ chức quản lý ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi kết thúc môn học, mô đun (hiện vẫn còn giá trị sử dụng);

- Theo dõi công tác coi, chấm thi các kỳ thi kết thúc môn học, tổng hợp xác nhận số giờ coi chấm thi, hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp...

 

Công tác đảm bảo chất lượng:

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn của Trường về điều kiện đảm bảo chất lượng, hoạt động tự đánh giá và công tác khảo thí trong nội bộ trường;

- Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá của Trường và tham gia kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Hướng dẫn, chỉ đạo và theo dõi kiểm tra việc thực hiện điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong trường;

- Xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả giảng dạy của giảng viên; thiết kế phiếu thăm dò ý kiến và tổ chức lấy ý kiến phản hồi của học sinh, sinh viên;

- Tổ chức và duy trì cơ sở dữ liệu của trường về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và khảo thí phục vụ công tác tự đánh giá, tham gia chương trình kiểm định chất lượng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho giảng viên Nhà trường về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng;

- Triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hình thành văn hóa chất lượng giáo dục trong giảng viên và học sinh, sinh viên.

- Thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục đã được nêu trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng trong Nhà trường theo lộ trình của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.

 

Công tác thanh tra:

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thanh tra theo từng giai đoạn. Tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo trong Nhà trường theo các quy định hiện hành;

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục và đào tạo;

- Thanh tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, phương pháp giảng dạy, quy chế đào tạo, quy chế thi và kiểm tra, cấp văn bằng chứng chỉ, thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng ở mọi loại hình, cấp học và trình độ đào tạo trong phạm vi toàn trường;

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện các nghiệp vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của Nhà trường;

- Thanh tra việc thực hiện kỷ luật học tập của học sinh, sinh viên;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành; - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng quyết định. Quy định phân cấp: Trưởng phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra là Ủy viên Hội đồng thi tốt nghiệp; Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng tuyển sinh; Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên; và là Ủy viên các Hội đồng có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng; được ký một số văn bản do Hiệu trưởng ủy quyền.

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01 2016 Quyết định số 4161/QĐ-UBND, ngày 01/8/2016 Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016" cho ông Nguyễn Đức Thắng UBND Thành phố Hà Nội

02

2016

Quyết định số 372/QĐ-HĐKH,SK ngày 13/6/2016

Công nhận đề tài NCKH/SKKN cho bà Nguyễn Thị Thu Hà

UBND Thành phố Hà Nội