TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

Liên hệ

Thông tin liên hệ:

          + Phòng 301 khu nhà

+ Số điện thoại: (0243) 7673896;     Số lẻ 117

          + Email: tttv@dtdl.edu.vn

 

 Lãnh đạo Trung tâm

- Giám đốc: Th.S Nguyễn Phương Anh

- Phó Giám đốc: Th.S Lê Việt Cường 

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Nguyễn Phương Anh

1982

Giám đốc Trung tâm

Thạc sỹ

02 Lê Việt Cường 1988 Phó Giám đốc Trung tâm Thạc sỹ

03

Đỗ Ngọc Đạt

1992

Chuyên viên

Cử nhân

04

Hoàng Thị Thúy Hồng   Chuyên viên Cử nhân
05 Nguyễn Thị Hoài   Chuyên viên Cử nhân
06 Trần Thị Liên 1994 Chuyên viên Cử nhân

 

Chức năng

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông có chức năng thực hiện các nhiệm vụ về  công tác thông tin, truyền thông, khai thác sử dụng các loại hình thông tin phục vụ hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

 

Nhiệm vụ

 

- Quản lý, vận hành, bảo trì và phát triển cơ sở hạ tầng mạng máy tính cục bộ của Trường;

- Quản trị người dùng trên mạng, giám sát việc khai thác mạng. Tổ chức, lưu trữ hệ thống thông tin trên mạng nội bộ, đảm bảo việc khai thác thông tin trên mạng đạt hiệu quả và an toàn;

- Phòng chống virus và ngăn chặn các nguy cơ mất thông tin từ trong Mạng LAN và từ mạng Internet, đảm bảo yếu tố bảo mật thông tin;

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới để phát triển các dịch vụ, các ứng dụng phần mềm trên hệ thống mạng của trường;

- Xây dựng, tổ chức, quản lý và phát triển cổng thông tin điện tử của trường, xây dựng và phát triển hệ thống thông tin tích hợp, E-mail, E-learning, các giáo trình điện tử và các học liệu mở, từng bước xây dựng thư viện điện tử của trường;

- Chủ động tổ chức, tìm kiếm, biên tập và cập nhật lên Website các thông tin phục vụ hoạt động của Nhà trường. Lưu trữ các thông tin tư liệu về các hoạt động của Nhà trường;

- Hỗ trợ các đơn vị và cá nhân trong Trường về công tác khai thác thông tin trên hệ thống mạng máy tính, Internet. Tổ chức tập huấn về khai thác thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin;

- Nghiên cứu và tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề liên quan để phát triển hệ thống mạng thông tin nội bộ và cổng thông tin điện tử;

- Hỗ trợ vận hành, bảo trì hệ thống máy tính phục vụ công tác quản lý tại các Phòng chức năng và văn phòng làm việc của các Khoa;

- Tổ chức sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính ở các phòng, khoa, trung tâm, Ban Giám hiệu và máy tính phục vụ công tác quản lý của các đơn vị đào tạo; quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, duy trì hoạt động hệ thống Internet toàn trường;

- Thiết kế, in ấn tài liệu phục vụ hoạt động chung của Nhà trường và in ấn học liệu phục vụ người họ

- Tổng hợp báo cáo thực trạng thiết bị, tình hình hoạt động của hệ thống mạng thông tin, báo cáo tình hình khai thác và sử dụng mạng của người dùng;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Quyết định.

 

 

Thành tích 

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2016

Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015 - 2016

UBND Thành phố Hà Nội

02 2016 Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016" cho ông Lê Việt Cường UBND Thành phố Hà Nội
03 2020 Quyết định 3932/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 Bằng khen cá nhân có thành tích XS trong phong trào TĐYN GĐ 2015-2020 cho ông Lê Việt Cường UBND Thành phố Hà Nội