Thư viện tài liệu
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn/Tác giả:

STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Quy định về tuyển sinh, đào tạo liên thông TC, CĐ tại Trường CĐ Điện tử- Điện lạnh Hà Nội 2018.doc
2 QUY CHE DAO TAO CD, TC 2017-2018.docx
3 Quy chế đào tạo theo tín chỉ áp dụng cho khóa 42, 43 .doc
4 Quy định khen thưởng kỷ luật và đánh giá KQRL QĐ26 ngày 1-2-2018 .doc
5 Quy định đối với HSSV 21-QĐ-CĐĐTĐL ngày 31-1-2018 .doc
6 Chiến lược phát triển trường 2011 - 2015, định hướng 2020.doc
Hiển thị 6 mục.
trong 1