Tin mới nhất
 

Học tập, quán triệt Nghị quyết và kết luận Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng

Ngày 15/03/2014, Đảng ủy trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập các nghị quyết và kết luận của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Nhà trường.


Đồng chí Nguyễn Phú Quán - Trưởng phòng báo cáo viên thuộc Ban Tuyên Giáo Trung ương đã về báo cáo tại Hội nghị

 

 

Hội nghị học tập các nghị quyết và kết luận của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) giúp cán bộ, giáo viên, nhân trong toàn trường hiểu rõ hơn về đường lối, quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong nội dung của Nghị quyết; Kết luận của Ban chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

 

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Chu Khắc Huy - Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn đồng chí Nguyễn Phú Quán và đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường tiếp tục nghiên cứu các nội dung của Nghị quyết Trung ương (Khóa XI) để xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện cụ thể của Nhà trường.

 

 

Kim Dung

(Ảnh: Đức Phùng)

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: