Tin mới nhất
 

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 15- KH/ĐUK ngày 10/5/2016 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về "Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng"​ và thực hiện kế hoạch số 156/KH-ĐU ngày 18/08/2016 của Đảng ủy trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội về việc tổ chức học tập, quán triệt viên chức, đảng viên nắm vững các nội dung cơ bản đổi mới trong các văn kiện nghị quyết đại hội lần thứ XII của đảng.


Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2016, tại hội trường H206, Đảng ủy Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể đảng viên và viên chức quản lý của Đảng bộ. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, viên chức quản lý và đảng viên toàn Đảng bộ.

 

PGS.TS.Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký hội đồng lý luận TW giới thiệu nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

 

Tại Hội nghị, PGS.TS.Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký hội đồng lý luận Trung ương về dự đồng thời là báo cáo viên cho hội nghị, PGS.TS.Nguyễn Viết Thông đã tập trung giới thiệu để hội nghị nắm được mục tiêu tổng quát, những điểm mới, các chỉ tiêu quan trọng, các nhiệm vụ, giải pháp và phân tích làm rõ sáu nhiệm vụ trọng tâm tập trung triển khai thực hiện trong 5 năm 2016 - 2021. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, việc học tập quán triệt nắm vững nội dung Nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng viên, viên chức quản lý Nhà trường. Vì vậy, Đảng ủy yêu cầu mỗi đảng viên, viên chức quản lý tiếp tục tự nghiên cứu, tự quán triệt để hiểu đúng các nội dung của Nghị quyết và cụ thể hóa được các mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết vào thực tiễn công tác của cá nhân, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực" trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, trong đó có nguồn nhân lực có tay nghề cao.​ 

Lê Hồng Thanh

(Ảnh: Lê Việt Cường)

 

 

Tệp đính kèm: ảnh nhỏ.jpg

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: