Danh sách bài viết theo chuyên mục
22/03/13, 16:44
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  SỐ  61 /QĐ-CĐĐTĐL                                                 Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013
 
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2012-2013  
cho HSSV khoá 39 hệ TCCN;  hệ Cao đẳng và hệ Cao đẳng nghề 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH
 
               
Căn cứ Quyết định số 5194 /QĐ - BGD&ĐT ngày 19/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội trên cơ sở Trường Trung học  Điện tử - Điện lạnh Hà Nội;
 
Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên nghiệp, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ;
 
 Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGD & ĐT ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 
Căn cứ Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp Đại học và cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ - BGD&ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
 
Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên ban hành theo Quyết định số 444/QĐ - ĐTĐL ngày 7/11/2007 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội;
 
Căn cứ Thông báo số 600/TB-ĐTĐL ngày 14 tháng 11 năm 2012 của trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội về tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên năm học 2012 - 2013;
 
Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập ngày 12 tháng 03 năm 2013;
 
                                         QUYẾT ĐỊNH :
 
Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2012 - 2013 cho  24 HSSV khoá 39 hệ  TCCN; hệ Cao đẳng chính quy và hệ Cao đẳng nghề.
Trong đó:
-  Học bổng loại xuất sắc  (loại 1)    :         0  học sinh, sinh viên
-  Học bổng loại giỏi        (loại 2)     :         04học sinh, sinh viên
-  Học bổng loại khá        (loại 3)     :         20  học sinh, sinh viên
                  ( Có danh sách 24 học sinh sinh viên kèm theo ). 
 
Điều 2. Các HSSV có tên tại Điều 1 được hưởng chế độ học bổng khuyến khích học tập theo tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên năm học 2012 - 2013 (thông báo số 600/TB-ĐTĐL ngày 14 tháng 11 năm 2012 của trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội) 
 
Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Đào tạo & NCKH, Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ, Trưởng phòng Công tác chính trị - Quản lý HSSV và các HSSV có tên  tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
KT.  HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-         Như điều 3
-         Lưu
 
(đã ký) 
 
Phạm Tiến Dũng
 
 
 
 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 KHOÁ 39 HỆ  TCCN; HỆ CAO ĐẲNG VÀ HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ
Kèm theo Quyết định số 61/QĐ-ĐTĐL  ngày 20 tháng  03 năm 2013
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội
 
 
TT
Mã HSSV
Họ và tên
Kết quả học tập và rèn luyện
Loại HB
Ghi chú
TBC học tập
XL rèn luyện
Lớp 39MT
TS Học bổng
6
Trong đó
Loại 1:
0
Loại 2:
1
Loại 3:
5
1
392MT00193
Nguyễn Xuân Phương
7,23
Xuất sắc
3
 
 
2
392MT00194
Đinh Khánh Quang
7,62
Tốt
3
 
3
392MT00198
Hoàng Minh Thành
8,33
Tốt
2
 
 
4
392MT00204
Vũ Mạnh Tuấn
7,47
Tốt
3
 
 
5
392MT00210
Nguyễn Kiên Cương
7,05
Tốt
3
 
 
6
392MT00219
Nguyễn Thanh Liêm
7,25
khá
3
 
Lớp 39ĐV
TS Học bổng
1
Trong đó
Loại 1:
0
Loại 2:
0
Loại 3:
1
1
392VT10244
Nguyễn Văn Đạt
7,73
Tốt
3
 
Lớp 39ĐCN
TS Học bổng
1
Trong đó
Loại 1:
0
Loại 2:
0
Loại 3:
1
1
392ĐCN0275
Ngô Đình Luyến
7.1
Tốt
3
 
Lớp 39CĐTH
TS Học bổng
1
Trong đó
Loại 1:
0
Loại 2:
0
Loại 3:
1
1
3910030421
Dương Văn Hùng
7,05
Tốt
3
 
 
Lớp 39CĐTT1
TS Học bổng
3
Trong đó
Loại 1:
0
Loại 2:
2
Loại 3:
1
1
3910010014
Ngô Thị Hằng
8,53
Tốt
2
 
 
2
3910010026
Nguyễn Văn Minh
7,79
Tốt
3
 
 
3
3910010060
Nguyễn Duy Hưng
8,00
Tốt
2
 
 
Lớp 39CĐTT2
TS Học bổng
4
Trong đó
Loại 1:
0
Loại 2:
0
Loại 3:
4
1
3910010129
Phạm Ngọc Chung
7,42
Tốt
3
 
 
2
3910010136
Trần Thị Hạnh
7,89
Tốt
3
 
 
3
3910010158
Nguyễn Văn Tài
7,53
Tốt
3
 
 
4
3910010160
Lê Hữu Thạo
7,37
Tốt
3
 
 
Lớp 39CĐTT3
TS Học bổng
5
Trong đó
Loại 1:
0
Loại 2:
0
Loại 3:
5
1
3910010184
Đỗ Văn Hợp
 
7,89
Tốt
3
 
 
2
3910010195
Nguyễn Văn Minh
7,11
Tốt
3
 
 
3
3910010207
Nguyễn Văn Toản
7,79
Xuất sắc
3
 
 
4
3910010211
Mai Thế Tùng
7,32
Xuất sắc
3
 
 
5
3910010248
Hoàng Văn Tới
7,16
Xuất sắc
3
 
 
Lớp 39CĐKTN1
TS Học bổng
1
Trong đó
Loại 1:
0
Loại 2:
1
Loại 3:
0
1
3910020268
Tạ Văn Ninh
 
8,58
Xuất sắc
2
 
 
Lớp 39CĐKTN2
TS Học bổng
1
Trong đó
Loại 1:
0
Loại 2:
0
Loại 3:
1
1
3910020352
Lưu Chí Hiếu
7,42
Xuất sắc
3
 
 
Lớp 39CĐTĐ2
 
1
Trong đó
Loại 1:
0
Loại 2:
0
Loại 3:
1
1
3910040610
Phạm Quang Trung
7,53
Xuất sắc
3
 
 
 
 
KẾT QUẢ TỔNG HỢP
TT
HỆ ĐÀO TẠO
LOẠI 1
LOẠI 2
LOẠI 3
TỔNG
1
Hệ TCCN K39
0
1
7
8
2
Hệ CĐ K39
0
3
13
16
3
Hệ Cao đẳng nghề K39
0
0
0
0
 
 
Tổng
 
0
 
4
 
20
 
24
 
Hà Nội, ngày  20 tháng 03 năm 2013
 
 
Thư ký hội đồng
(đã ký)
 

Phạm Trường Sinh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu