Nhà trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) từ 13/03/2019 tại B302 (phòng Đào tạo) trong giờ hành chính.