THÔNG BÁO 

(Về việc thu tiền bảo hiểm y tế năm học 2019 - 2020)