QUYẾT ĐỊNH

V/v: Cảnh báo kết quả học tập học kỳ 4 - khóa 44 và học kỳ 2 - khóa 45 cho HSSV trình độ cao đẳng, trung cấp

(Học kỳ 2 - năm học 2018 - 2019) và xét học tiếp cho HSSV tạm ngừng học khóa 42, 43