KẾ HOẠCH

Tham gia hội thi tay nghề cấp Thành phố năm 2019 và kỳ thi sát hạch tuyển chọn thí sinh

tham dự kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2020