THÔNG BÁO

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN VÀ KHÔNG CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM 

KHÓA 43 (2016 - 2019) TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP - TRUNG CẤP NGHỀ

(Dự kiến)

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP XEM TẠI ĐÂY

 

DANH SÁCH KHÔNG CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP XEM TẠI ĐÂY