DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC

(Dùng để niêm yết chung và niêm yết tại các phòng thi)