THÔNG BÁO

Về tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

đối với học sinh, sinh viên học kỳ I năm học 2019 - 2020