THÔNG BÁO

 

Về việc Thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 K46 hệ CĐ, CĐLT, TC

(Thu bổ sung do khi nhập học tạm thu)

Thu học phí, thu tiền vệ sinh, nước uống kỳ II năm học 2019-2020

K45, 46 hệ CĐ, CĐLT, TC