Các bạn HSSV HCEET K43, K44 chú ý


Đã có:
- Danh sách công nhận tốt nghiệp K44;
- Danh sách công nhận tốt nghiệp K43 xét cùng K44;
- Danh sách không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp K44

 

Chi tiết: