Danh sách công nhận tốt nghiệp khóa 43, 44 hệ cao đẳng chính quy

(Theo Quyết định số 56/QĐ - CĐĐTĐL ngày 6/4/2020)