DANH SÁCH DỰ KIẾN HSSV ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

 

LỚP 45KTML1, 46LTML, KHÓA 45 HỆ TRUNG CẤP (TT GDTX)

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020