QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020

Cho HSSV lớp 45KTML1; 46LTML;

Khóa 45 hệ Trung cấp (Trung tâm GDTX)