THÔNG BÁO

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng dịch và phổ biến pháp luật

liên quan đến phòng chống dịch Covid-19