THÔNG BÁO

V/v Thu học phí; thu tiền vệ sinh, nước uống

kỳ I năm học 2020 - 2021 K45, 46 hệ CĐ, CĐLT, TC.