DANH SÁCH DỰ KIẾN HSSV ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

 

Khóa 45, 46 hệ Cao đẳng; Khóa 46 hệ Trung cấp 

Học kỳ II năm học 2019 - 2020