THÔNG BÁO

V/v: Triển khai kế hoạch tổ chức cho HSSV khóa 45 hệ Cao đẳng, Trung cấp

đăng ký học lại các môn học, mô đun chưa đạt