QUYẾT ĐỊNH

Về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 khóa 45

đối với HSSV trình độ Cao đẳng