DANH SÁCH XÉT HỌC TIẾP, TẠM NGỪNG, BUỘC THÔI HỌC

(Đối tượng khóa 43 thuộc diện học tiếp học kỳ 2 năm học 2019 - 2020)

Và danh sách HSSV thuộc diện tạm ngừng học lần 3, lần 4

trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020