THÔNG BÁO

Về thời gian phun hóa chất phòng chống dịch sốt xuất huyết