THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch tổ chức đăng ký học lại cho HSSV khóa 46 trình độ cao đẳng,

trung cấp trong học kỳ 1, năm học 2020 - 2021