KẾ HOẠCH

Tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho HSSV khóa 45, khóa 46

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tốt nghiệp trong năm học 2020 - 2021