THÔNG BÁO

Về việc khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên khóa 47

(Kèm theo Kế hoạch khám sức khỏe cho HSSV khóa 47 năm học 2020-2021)