THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch tổ chức đăng ký học lại cho HSSV khóa 45 trình độ cao đẳng trong

học kỳ 1, năm học 2020 - 2021