DANH SÁCH DỰ KIẾN

HSSV ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

Khóa 46, hệ Cao đẳng - Học kỳ 1, năm học 2020 - 2021

Khóa 45, hệ Trung cấp - TT GDTX - năm học 2019 - 2020