THÔNG BÁO

Kế hoạch cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

và bế giảng của HSSV khóa 45 hệ cao đẳng