QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận tốt nghiệp cho HSSV khóa 45 (2018-2021) và

khóa 44 (2017-2020) trình độ cao đẳng, khóa 45 (2018-2020) trình độ trung cấp

(đói tượng tốt nghiệp THCS)