Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

ỦY BAN NHÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Số:  90 /TB-CĐĐTĐL 

CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 26 tháng  4 năm 2017

                                 

THÔNG BÁO

Về tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên học kỳ II năm học 2016 - 2017

 

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 15/08/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên nghiệp, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

 

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 15/08/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên nghiệp, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

 

Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Quyết định  số 42/2007/QĐ - BGD & ĐT ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;

 

Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề chính quy ban hành theo Quyết định  số 26/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

 

Căn cứ  Tiêu chuẩn đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 444/QĐ-ĐTĐL ngày 07/11/2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội;

 

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 của Nhà trường,

 

Nhà trường thông báo về tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

I. Đối tượng được xét, cấp học bổng:

Học sinh, sinh viên đang theo học hệ chính quy của Trường

II. Tiêu chuẩn được xét cấp học bổng:

  1. Điểm TBC học tập (của học kỳ xét, cấp học bổng ) ≥ 7.0
  2. Kết quả rèn luyện (của học kỳ xét, cấp học bổng): Từ loại khá trở lên
  3. Không bị kỷ luật từ  mức khiển trách trở lên
  4. Điểm tổng kết môn học, học phần (của học kỳ xét, cấp học bổng)  ≥ 5,0
  5. Điểm thi/ Kiểm tra hết môn học, học phần lần thứ nhất (của học kỳ xét, cấp  học bổng) ≥ 5,0

III. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng từng loại:

1. Học bổng loại  xuất sắc (loại 1)

- Điểm TBC học tập (của học kỳ xét, cấp học bổng) ≥ 9.0

- Kết quả rèn luyện (của học kỳ xét, cấp học bổng): Loại xuất sắc

2. Học bổng loại giỏi (loại 2)

- Điểm TBC học tập (của học kỳ xét, cấp học bổng) từ 8.0 đến cận 9.0

- Kết quả rèn luyện (của học kỳ xét, cấp học bổng): Loại tốt trở lên

3. Học bổng loại khá (loại 3)

- Điểm TBC học tập (của học kỳ xét học bổng ) từ 7.0 đến cận 8.0

- Kết quả rèn luyện (của học kỳ xét học bổng): Loại khá trở lên

IV. Các mức học bổng theo cấp độ đào tạo :

1. Đối với hệ Cao đẳng chính quy: Tính theo mức học phí phải đóng của HSSV trong học kỳ xét học bổng

 

LOẠI HỌC BỔNG

MỨC HỌC BỔNG TÍNH THEO HỌC PHÍ

(%)

Khá (loại 3)

100 %

Tốt (loại 2)

105 %

Xuất sắc (loại 1)

110 %

 

2. Đối với hệ Cao đẳng nghề, TCCN và Trung cấp nghề:

LOẠI HỌC BỔNG

MỨC HỌC BỔNG TÍNH THEO HỌC PHÍ

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ

HỆ TCCN

& HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

Khá (loại 3)

630.000

550.000

Tốt (loại 2)

660.000

580.000

Xuất sắc (loại 1)

690.000

610.000

 

V- Chỉ tiêu được cấp học bổng:

Nguồn kinh phí chi cho học bổng khuyến khích học tập không quá 8% nguồn thu học phí của học sinh, sinh viên trong học kỳ được xét.

VI- Hiệu lực thi hành:

Thông báo  này áp dụng cho học kỳ II năm học 2016 - 2017 và thay thế Thông báo số 207/TB-CĐĐTĐL ngày 26/08/2016 của Nhà trường về tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017                                                                            

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Các Phòng/khoa/trung tâm;

- Các GVCN/CVHT;

- Lưu VT.

        

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: