UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  HÀ NỘI
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
       
 
 Hà Nội, ngày  28   tháng 08 năm  2013
 
THÔNG BÁO
Về việc công bố kết quả xét học tiếp, ngừng học và bị buộc thôi học
cho sinh viên khóa 36, 37, 38 – hệ Cao đẳng chính quy - năm học 2012-2013
 
1. Thực hiện ý kiến chỉ đạo ban Giám hiệu, phòng Đào tạo & NCKH công bố kết quả xét học tiếp, ngừng học và bị buộc thôi học cho sinh viên khóa 36, 37, 38 – hệ Cao đẳng chính quy - năm học 2012-2013 tại bảng tin trước cửa phòng trực Đào tạo (B101) từ ngày 28/8/2013 đến hết ngày 06/09/2013.
 
2. Phòng Đào tạo & NCKH nhận đơn khiếu nại của HSSV trong thời hạn từ ngày 28/8/2013 đến hết ngày 06/09/2013.
 
Nhà trường sẽ không giải quyết đơn đối với đơn đề nghị  nhận được sau thời hạn quy định trên.
 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu