KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 


Liên hệ

 

Địa chỉ: phòng 401 khu nhà B 

- Số điện thoại: 0243. 7673896  - Số lẻ  115 

 

Lãnh đạo Khoa 

 

- Phó trưởng khoa: Thạc sỹ Trần Thị Thuý Hằng

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Trần Thị Thúy Hằng

1979

Phó trưởng khoa

Thạc sỹ

02

Bùi Vĩnh Chính

1981

Giảng viên

Thạc sỹ

03

Đinh Thúy Duyên

1973

Giảng viên

Thạc sỹ

04

Đinh Quang Đức

1982

Giảng viên

Thạc sỹ

05

Phùng Thị Nguyên Hạnh

1976

Giảng viên

Thạc sỹ

06

Lê Thị Vân Hồng

1979

Giảng viên

Thạc sỹ

07

Nguyễn Thị Thanh Hương

1980

Giảng viên

Thạc sỹ

08

Phạm Thị Thanh Tân

1980

Giảng Viên

Thạc sỹ

09

Lê Hồng Thanh

1978

Giảng Viên

Thạc sỹ

10

Nguyễn Quang Tiến

1979

Giảng viên

Kỹ sư

11

Lương Thị Thủy

1973

Giáo vụ

Cử nhân

 

Nhiệm vụ

 

1. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập,tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn được giao quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

2. Quản lý trực tiếp giảng viên, nhân viên và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng;

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được Nhà trường giao;

4. Chỉ đạo các bộ môn trực thuộc khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

6. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

7. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, viên chức, lao động trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

10. Tổ chức đào tạo các ngành:

- Công nghệ thông tin

- Tin học ứng dụng

- Các mã ngành đào tạo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

 

Các bộ môn trực thuộc

 

 STT

Bộ môn

Trưởng bộ môn

01

  Công nghệ phần mềm

ThS. Trần Thị Thúy Hằng

 

Cơ sở vật chất

 

Đáp ứng nhu cầu đào tạo cho các ngành đào tạo thuộc khoa và các khoa liên quan.

Bao gồm:  

04 phòng thực hành máy tính

02 phòng thực hành bảo trì máy tính

01 phòng thực hành màn hình

01 phòng thực hành Internet

01 phòng thực hành Multimedia

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2013

Quyết định số 5322/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

Cờ thi đua xuất sắc năm học 2011 - 2012

UBND Thành phố Hà Nội

02

2015

Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 27/7/2015

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014 - 2015

UBND Thành phố Hà Nội