KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

 

Liên hệ
 

- Địa chỉ: phòng 403 khu nhà B

- Số điện thoại: 0243. 7673896  - Số lẻ  109 

  

Lãnh đạo Khoa

 

Phó trưởng khoa: Thạc sỹ Trần Liêm Hiệu

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

 

 STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Trần Liêm Hiệu

1981

Phó trưởng khoa

Thạc sỹ

02

Phạm Hồ Cương

1981

TT Tổ bộ môn Điện

Thạc sỹ

03

Đặng Quốc Du

1985

Giảng viên

Thạc sỹ

04

Đào Thu Hà

1981

Giảng viên

Kỹ sư

05

Bùi Đức Hoàng

1988

Giảng viên

Thạc sỹ

06

Nguyễn Văn Linh

1988

Giảng viên

Thạc sỹ

07

Hoàng Thị Ngọc

1986

Giảng viên

Thạc sỹ

08

Trịnh Thị Phương Oanh

1973

Giảng viên

Thạc sỹ

09

Phạm Kiên Trung

1966

Giảng viên

Kỹ sư

 

Nhiệm vụ

 

1. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập,tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn được giao quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

2. Quản lý trực tiếp giảng viên, nhân viên và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng;

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được Nhà trường giao;

4. Chỉ đạo các bộ môn trực thuộc khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

6. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

7. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, viên chức, lao động trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

10. Tổ chức đào tạo các ngành:

- Tự động hóa công nghiệp

- Điện công nghiệp

- Điện công nghiệp và dân dụng

- Các mã ngành đào tạo thuộc lĩnh vực điện, tự động hóa

 

Cơ sở vật chất   

Các phòng thực hành phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo

Bao gồm:  

01 phòng thực hành Điều khiển tự động

01 phòng thực hành Điện dân dụng

01 phòng thực hành PLC và Thủy khí

01 phòng thực hành Điện công nghiệp

 

Các bộ môn trực thuộc

 

 STT

Bộ môn

Trưởng bộ môn

01

Tổ môn Điện

ThS.  Phạm Hồ Cương

02 Tổ môn Điều khiển tự động ThS. Trần Liêm Hiệu

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2008

Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 30/7/2009

Cờ thi đua xuất sắc

UBND Thành phố Hà Nội

02

2013

Quyết định số 5322/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

 

Bằng khen tập thể Khoa Điện-Điện tử "Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013"

UBND Thành phố Hà Nội

03

2014

Quyết định số 4278/QĐ-UBND ngày 14/8/2014

 

Cờ thi đua xuất sắc

Năm học 2013 - 2014

UBND Thành phố Hà Nội

04

2015

Quyết định số 1334/QĐ-TTG ngày 13/8/2015

 

Bằng khen tập thể đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc

Thủ tướng chính phủ

05

2016

Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

 

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội