KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

 

Liên hệ

 

 - Địa chỉ: phòng 404 khu nhà B

 - Số điện thoại: 0243. 7673896  - Số lẻ  119 

 

Lãnh đạo Khoa 

 

- Trưởng khoa: Thạc sỹ Đặng Quốc Chính

- Phó trưởng khoa: Thạc sỹ Phạm Đức Tuấn

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Đặng Quốc Chính

1976

Trưởng Khoa

Thạc sỹ

02

Phạm Đức Tuấn

1962

Phó  trưởng khoa

Thạc sỹ

03

Nguyễn Quang Huy

1983

Giảng viên

Thạc sĩ

04

Nguyễn Văn Huy

1976

Giảng viên

Thạc sỹ

05

Trần Thị Hường

1980

Giảng viên

Thạc sỹ

06

Lê Thanh Huyền

1986

Giảng viên

Thạc sỹ

07

Đặng Thị Ngọc Lan

1980

Giảng viên

Thạc sỹ

08

Vũ Thị Nhật

1980

Giảng viên

Thạc sỹ

09

Đỗ Phương Nhung

1982

Giảng viên

Thạc sỹ

10

Hoàng Nhật Thanh

1975

Giảng viên

Thạc sỹ

11

Lương Chí Thiện

1982

Giảng viên

Thạc sỹ

12

Nguyễn Mạnh Tuân

1981

Giảng viên

Cử nhân

13

Phạm Thị Hương

1983

Giáo vụ

Cử nhân

 

Nhiệm vụ

 

1. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập,tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn được giao quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

2. Quản lý trực tiếp giảng viên, nhân viên và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng;

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được Nhà trường giao;

4. Chỉ đạo các bộ môn trực thuộc khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

6. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

7. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, viên chức, lao động trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

10. Tổ chức đào tạo các ngành:

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

- Điện tử công nghiệp

- Các mã ngành đào tạo thuộc lĩnh vực điện tử, viễn thông

 

 Các bộ môn trực thuộc

 

 STT

Bộ môn

Trưởng bộ môn

01

Truyền dẫn

ThS. Phạm Thị Minh Nguyệt

02

Chuyển mạch

ThS. Nguyễn Thị Thu

 

Cơ sở vật chất

 

* Các phòng thực hành: 

01 Phòng thực hành Điện tử cơ bản

01 Phòng thực hành Truyền dẫn

01 Phòng thực hành Chuyển mạch

01 Phòng thực hành Cáp kim loại

01 Phòng thực hành Thiết bị đầu cuối

01 Phòng thực hành Kỹ thuật số

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2012

Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 09/8/2012

Bằng khen "Đã hoàn thành nhiệm vụ công tác năm học 2011 - 2012"

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

02

2014

Quyết định số 4278/ QĐ-UBND ngày 14/8/2014

Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2013 - 2014"

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

03

2015

Quyết định số 3496/ QĐ-UBND ngày 27/7/2015

Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm học 2014 - 2015"

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội