KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

 

 

 

 

 

Liên hệ

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: phòng 404 khu nhà B

- Số điện thoại: (0243) 7673896;     Số lẻ 119

- Email: dtvt@dtdl.edu.vn

 

Lãnh đạo Khoa 

- Trưởng khoa: Thạc sỹ Đặng Quốc Chính

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Đặng Quốc Chính

1976

Trưởng Khoa

Thạc sỹ

02

Phạm Thị Minh Nguyệt

1977

Giảng viên

Thạc sỹ

03

Nguyễn Văn Huy

1976

Trưởng Tổ bộ môn Điện tử

Thạc sỹ

04

Vũ Thị Nhật

1980

Giảng viên

Thạc sỹ

05

Đặng Thị Ngọc Lan

1980

Giảng viên

Thạc sỹ

06

Hoàng Nhật Thanh

1975

Giảng viên

Thạc sỹ

07

Lương Chí Thiện

1982

Giảng viên

Thạc sỹ

08

Vũ Thị Luyến

1983

Giảng viên

Thạc sỹ

 

 

Nhiệm vụ

1. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập,tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn được giao quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

2. Quản lý trực tiếp giảng viên, nhân viên và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng;

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được Nhà trường giao;

4. Chỉ đạo các bộ môn trực thuộc khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

6. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

7. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, viên chức, lao động trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

10. Tổ chức đào tạo các ngành:

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

- Điện tử công nghiệp

- Điện tử dân dụng

- Các mã ngành đào tạo thuộc lĩnh vực điện tử, viễn thông

 

Các bộ môn trực thuộc

          1. Tổ bộ môn Điện tử:

          - ThS. Nguyễn Văn Huy (Trưởng tổ bộ môn)

          - ThS. Đặng Quốc Chính         

          - ThS. Vũ Thị Luyến

          - ThS. Phạm Thị Minh Nguyệt

          - ThS. Hoàng Nhật Thanh

          - KS. Lại Đức Thanh      

 

          2. Tổ bộ môn Viễn thông:

          - ThS. Nguyễn Phương Anh

          - ThS. Nguyễn Thị Hương

          - ThS. Đặng Thị Ngọc Lan

          - ThS. Vũ Thị Nhật

          - ThS. Lương Chí Thiện

          - ThS. Phạm Đức Tuấn

 

Cơ sở vật chất

Bao gồm:

 

01 Phòng thực hành Điện tử cơ bản

01 Phòng thực hành Truyền dẫn

01 Phòng thực hành Chuyển mạch

01 Phòng thực hành Cáp kim loại

01 Phòng thực hành Thiết bị đầu cuối

01 Phòng thực hành Kỹ thuật số

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2012

Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 09/8/2012

Bằng khen "Đã hoàn thành nhiệm vụ công tác năm học 2011 - 2012"

UBND Thành phố Hà Nội

02

2014

Quyết định số 4278/ QĐ-UBND ngày 14/8/2014

Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2013 - 2014"

UBND Thành phố Hà Nội

03

2015

Quyết định số 3496/ QĐ-UBND ngày 27/7/2015

Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm học 2014 - 2015"

UBND Thành phố Hà Nội

04 2016 Quyết định số 1307/QĐ-SGD&ĐT ngày 24/3/2016 Giấy khen GV đạt giải trong Hội thi GVDG cấp TP cho bà Đặng Thị Ngọc Lan Sở GD&ĐT
05 2016 Quyết định số 372/QĐ-HĐKH,SK ngày 13/6/2016 Công nhận đề tài NCKH/SKKN cho bà Phạm Thị Minh Nguyệt UBND Thành phố Hà Nội
06 2016 Quyết định số 4161/QĐ-UBND, ngày 01/8/2016 Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016" cho bà Đặng Thị Ngọc Lan UBND Thành phố Hà Nội
07 2016 Quyết định số 323/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/4/2016 Giấy khen thiết bị đào tạo tự làm cho bà Phạm Thị Minh Nguyệt và ông Nguyễn Quang Huy Sở LĐTBXH
08 2017 Quyết định số 4913/QĐ-UBND, ngày 25/7/2017 Danh hiệu tập thể LĐ xuất sắc 2017 UBND Thành phố Hà Nội
09 2017 Quyết định số 6251/QĐ-UBND, ngày 07/9/2017 Danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2017 cấp TP cho bà Trần Thị Hường UBND Thành phố Hà Nội
10 2017 Quyết định số 4913/QĐ-UBND, ngày 25/7/2017 Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017" cho bà Trần Thị  Hường UBND Thành phố Hà Nội
11 2017 Quyết định số 1414/QĐ-LĐTBXH ngày 01/11/2017 Giấy khen cho GV đạt giải Nhì trong Hội thi NG GDNN giỏi cho bà Trần Thị Hường Sở LĐTBXH
12 2018 Quyết định số 3823/QĐ-UBND, 30/7/2018 Danh hiệu TT lao động xuất sắc năm học 2017-2018 UBND Thành phố Hà Nội
13 2018 Quyết định số 1310/QĐ-TCGDNN, ngày 21/9/2018 Giấy khen cho GV đạt giải khuyến khích tại Hội giảng NG GDNN giỏi toàn quốc 2018 cho bà Trần Thị  Hường Tổng cục GDNN 
14 2019 Quyết định số 5614/QĐ-UBND, ngày 08/10/2019 Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" UBND Thành phố Hà Nội
15 2019 Quyết định số 5614/QĐ-UBND, ngày 08/10/2019 Bằng khen cho bà Trần Thị Hường; ông Nguyễn Quang Huy UBND Thành phố Hà Nội
16 2019 Quyết định số 528/QĐ-SLĐTBXH, ngày 31/5/2019 Giấy khen cho các cá nhân đạt Giải Ba: Trần Hường, Mạnh Tuân, Văn Huy, Vũ Thị Nhật trong Hội thi TB đào tạo tự làm TP Sở LĐTBXH
17 2019 Quyết định số 1295/QĐ-LĐTBXH, ngày 12/9/2019 Bằng khen cho các cá nhân đạt Giải Ba: Trần Hường, Mạnh Tuân, Văn Huy, Nhật trong Hội thi TB đào tạo tự làm toàn quốc Bộ LĐTBXH
18 2020 Quyết định 3932/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 Bằng khen Tập thể có thành tích XS trong phong trào TĐYN GĐ 2015-2020 UBND Thành phố Hà Nội
19 2020 Quyết định 3932/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 Bằng khen cá nhân có thành tích XS trong phong trào TĐYN GĐ 2015-2020 cho bà Trần Thị Hường UBND Thành phố Hà Nội
20 2021 QĐ 4376/QĐ-UBND, 6/10/2021 Bằng khen Tập thể Lao động xuất sắc cho Khoa Điện tử - Viễn thông UBND Thành phố Hà Nội
21 2021 QĐ 1873/QĐ-TTg, 8/11/2021 Bằng khen của Thủ tướng CP cho Khoa Điện tử - Viễn thông Thủ tướng Chính phủ

 

 

CÁC NGÀNH/ NGHỀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA:

 

Nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

* Kỹ năng chính được đào tạo

      - Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng thiết bị điện, điện tử trong dân dụng và công nghiệp.

      - Sửa chữa được các thiết bị điện tử dân dụng: Tivi, Ampli, bếp từ, lò vi sóng, …

      - Sửa chữa được các thiết bị điện dân dụng: Quạt điện, máy điện, nồi cơm điện, bình nóng lạnh.

      - Sửa chữa được một số hư hỏng cơ bản trên điện thoại di động, thay kính màn hình, chạy và cài đặt phần mềm điện thoại di động

      - Lắp đặt các hệ thống thiết bị thông minh carmera giám sát, smart home

      - Thiết kế mạch, lập trình điều khiển các thiết bị thông minh.

      - Tư vấn giám sát, vận hành các hệ thống điện tòa nhà cao tầng, phân xưởng, nhà máy..

* Cơ hội việc làm

      - Bán hàng trong các siêu thị điện máy, các cửa hàng vật tư thiết bị điện điện tử

      - Làm việc trong các trạm bảo hành điện, điện tử gia dụng

      - Làm việc trong các công ty, khu công nghiệp như công ty Samsung, Canon, tập đoàn điện lực Việt Nam... (với vai trò tư vấn, thiết kế, thi công, bảo trì, bảo hành và cung cấp các hệ thống, các thiết bị điện, điện tử).

      - Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện, điện tử và các dây truyền sản xuất công nghiệp, các tòa nhà, khu chung cư...

      - Mở cửa hàng kinh doanh, sửa chữa các thiết bị điện, điện tử dân dụng, thiết bị điện công nghiệp, điện lạnh...

 

Nghề: Điện tử công nghiệp

* Kỹ năng chính được đào tạo

      - Đọc các bản vẽ thiết kế, lập kế hoạch tổ chức sửa chữa bảo trì các hệ thống điện tử công nghiệp.

      - Sửa chữa, căn chỉnh, thay thế được các mạch điện tử trong các máy công nghiệp

      - Hiệu chỉnh các thiết bị hoạt động theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

      - Lắp đặt, vận hành, các hệ thống điện tử, bảo trì thang máy, robot công nghiệp...

      - Sử dụng thành thạo các phần mềm lập trình sử dụng vi điều khiển, thiết kế mạch chuyên dụng.

      - Thiết kế lắp đặt được các tủ điều khiển, biết kiểm tra khắc phục sự cố.

      - Ứng dụng PLC vào lập trình, điều khiển các thiết bị điện công nghiệp

* Cơ hội việc làm

      - Làm việc trong các công ty chuyên về sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp, như biến tần, PLC…

      - Giám sát kỹ thuật, quản lý, điều hành, vận hành trong các dây chuyền sản xuất (như công ty Samsung, Canon, Toyota, Honda ...)

      - Tư vấn, thiết kế, thi công, bảo trì, bảo hành và cung cấp các hệ thống điện tử công nghiệp.

      - Mở cửa hàng kinh doanh, sửa chữa các thiết bị điện công nghiệp, tự động hóa.

      - Tư vấn, thi công các hệ thống nhà thông minh

      - Làm kỹ thuật trong các tòa nhà, bảo dưỡng bảo trì hệ thống điện, thang máy…

 

Nghề: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

* Kỹ năng chính được đào tạo

      - Thành thạo các kỹ năng thiết kế, chế tạo mạch điện tử cơ bản;

      - Sửa chữa được các thiết bị điện tử dân dụng: Ampli, bếp từ, lò vi sóng,…

      - Sửa chữa được một số hư hỏng cơ bản trên điện thoại di động, thay kính màn hình, chạy và cài đặt phần mềm điện thoại di động

      - Lắp đặt truyền hình cáp, internet, các hệ thống thiết bị thông minh carmera giám sát, smart home; IoT

      - Hàn nối, bảo dưỡng hệ thống cáp quang;

      - Sử dụng được các phần mềm thiết kế mạch chuyên dụng và lập trình;

      - Xây dựng quy trình, tổ chức lắp đặt, hướng dẫn khai khác, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện tử, viễn thông, thiết bị mạng máy tính

      - Phân tích và giải quyết được các sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình vận hành của các thiết bị viễn thông (tổng đài, modem, điện thoại …)

* Cơ hội việc làm

      - Làm việc trong các công ty viễn thông (như Viettel, VNPT, Mobifone, Vina phone, FPT,...), doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, truyền thông (trực tiếp sản xuất, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất, quản đốc phân xưởng)

      - Các đài phát thanh, đài truyền hình, công ty tư vấn thiết kế mạng viễn thông, công ty thiết kế sản xuất linh kiện điện tử, công ty sản xuất các thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông (Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ thiết kế, hỗ trợ các giải pháp viễn thông, vận hành, điều hành kỹ thuật, kỹ thuật viên)

      - Làm việc trong các công ty chuyên về lắp đặt, kết nối các thiết bị trong thông tin di động, thông tin quang, mạng truyền hình, internet

      - Tham gia mở cửa hàng dịch vụ sửa chữa các thiết bị điện tử dân dụng, điện thoại di động; thiết kế, thi công, lắp đặt các hệ thống thiết bị thông minh, smart home, carmera giám sát, biển quảng cáo bằng đèn led

      - Giáo viên dạy nghề trình độ trung cấp và sơ cấp

 

Nghề: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

* Kỹ năng chính được đào tạo

      - Đọc các bản vẽ thiết kế, lập kế hoạch tổ chức sửa chữa bảo trì các hệ thống cơ điện tử.

      - Sửa chữa, căn chỉnh, thay thế được cơ cấu truyền động cơ khí, điện, điện tử. Hiệu chỉnh các thiết bị hoạt động theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

      - Lắp đặt, vận hành, các hệ thống cơ điện tử, bảo trì thang máy,…

      - Thiết kế, chế tạo, vận hành được robot ứng dụng trong đời sống và trong công nghiệp...

      - Sử dụng thành thạo các phần mềm lập trình, thiết kế mạch chuyên dụng.

      - Sử dụng thành thạo một số máy gia công cơ khí và một số máy hàn thông dụng.

* Cơ hội việc làm

      - Giám sát kỹ thuật, quản lý, điều hành, vận hành trong các dây chuyền sản xuất (như công ty Samsung, Canon, Toyota, Honda ...)

      - Tư vấn, thiết kế, thi công, bảo trì, bảo hành và cung cấp các hệ thống cơ điện tử.

      - Làm kỹ thuật trong các tòa nhà, bảo dưỡng bảo trì hệ thống điện, thang máy…

      - Vận hành sửa chữa các máy công nghiệp, máy CNC…

      - Mở cửa hàng kinh doanh, sửa chữa các thiết bị điện công nghiệp, tự động hóa, cơ khí.

 

 

Nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, trình độ trung cấp

* Kỹ năng chính được đào tạo

      - Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng thiết bị điện, điện tử trong dân dụng.

      - Sửa chữa được các thiết bị điện tử dân dụng như: Ampli, bếp từ, lò vi sóng …

      - Sửa chữa được các thiết bị điện dân dụng như: Quạt điện, máy điện, nồi cơm điện, bình nóng lạnh …

      - Sử dụng thành thạo các phần mềm lập trình, thiết kế mạch chuyên dụng.

      - Thi công, giám sát, vận hành các hệ thống điện tòa nhà cao tầng, phân xưởng, nhà máy.

* Cơ hội việc làm

      - Làm việc tại các cửa hàng, công ty, nhà máy, xí nghiệp như công ty Sam Sung, Canon, tập đoàn điện lực Việt Nam ... với vai trò thi công, bảo trì, bảo hành các hệ thống, các thiết bị điện, điện tử

      - Kỹ thuật viên vận hành, bảo dưỡng thiết bị điện, điện tử và các dây chuyền sản xuất công nghiệp, các tòa nhà, khu chung cư.

      - Tự mở cửa hàng kinh doanh, sử chữa các thiết bị điện, điện tử dân dụng.

Giảng viên