Danh sách bài viết theo chuyên mục
 
Số
TT
 
Họ và tên
học sinh
 
Ngày sinh
 
Giới
tính
 
Dân
tộc
 
Quốc
tịch
 
Nơi
sinh
 
Khoá
học
 
Năm
TN
Ngành
đào
tạo
Xếp
loại
TN
Hình
thức
ĐT
Số
hiệu
VBCC
Số Quyết
định tốt nghiệp
 
Ngày
cấp
bằng
CL
946
Đàm Minh Anh
25-02-90
Nam
Kinh
VN
Hà Nội
38(2011-2013)
2013
THƯD
Trung bình khá
CQ
A545057
138/QĐ-CĐĐTĐL
22-05-13
11-06-13
CL
947
Nguyễn Hoàng Hải
03-07-91
Nam
Kinh
VN
Hà Nội
38(2011-2013)
2013
THƯD
Khá
CQ
A545058
138/QĐ-CĐĐTĐL
22-05-13
11-06-13
CL
948
Nguyễn Thị Thu Hải
16-10-91
Nữ
Kinh
VN
Hà Nội
38(2011-2013)
2013
THƯD
Trung bình khá
CQ
A545059
138/QĐ-CĐĐTĐL
22-05-13
11-06-13
CL
949
Nguyễn Văn Hải
01-12-90
Nam
Kinh
VN
Hà Nội
38(2011-2013)
2013
THƯD
Trung bình khá
CQ
A545060
138/QĐ-CĐĐTĐL
22-05-13
11-06-13
CL
950
Trần Thanh Hiền
09-09-91
Nam
Kinh
VN
Hà Nội
38(2011-2013)
2013
THƯD
Trung bình khá
CQ
A545061
138/QĐ-CĐĐTĐL
22-05-13
11-06-13
CL
951
Hoàng Bình Minh
08-12-91
Nam
Kinh
VN
Hà Nội
38(2011-2013)
2013
THƯD
Trung bình khá
CQ
A545062
138/QĐ-CĐĐTĐL
22-05-13
11-06-13
CL
952
Nguyễn Đức Nam
18-11-90
Nam
Kinh
VN
Hà Nội
38(2011-2013)
2013
THƯD
Trung bình khá
CQ
A545063
138/QĐ-CĐĐTĐL
22-05-13
11-06-13
CL
953
Nguyễn Văn Tiến
01-05-91
Nam
Kinh
VN
Hà Nội
38(2011-2013)
2013
THƯD
Trung bình khá
CQ
A545064
138/QĐ-CĐĐTĐL
22-05-13
11-06-13
CL
954
Nguyễn Văn Trường
18-10-90
Nam
Kinh
VN
Hà Nội
38(2011-2013)
2013
THƯD
Khá
CQ
A545065
138/QĐ-CĐĐTĐL
22-05-13
11-06-13
CL
955
Nguyễn Anh Tuấn
22-09-91
Nam
Kinh
VN
Hà Nội
38(2011-2013)
2013
THƯD
Khá
CQ
A545066
138/QĐ-CĐĐTĐL
22-05-13
11-06-13
CL
956
Nguyễn Văn Bảo
08-11-91
Nam
Kinh
VN
Nam Định
38(2011-2013)
2013
THƯD
Khá
CQ
A545067
138/QĐ-CĐĐTĐL
22-05-13
11-06-13
CL
957
Nguyễn Thị Đoan
14-07-91
Nam
Kinh
VN
Bắc Ninh
38(2011-2013)
2013
THƯD
Khá
CQ
A545068
138/QĐ-CĐĐTĐL
22-05-13
11-06-13
CL
958
Bùi Đăng Hải
14-05-91
Nam
Kinh
VN
Nam Định
38(2011-2013)
2013
THƯD
Trung bình khá
CQ
A545069
138/QĐ-CĐĐTĐL
22-05-13
11-06-13
CL
959
Lê Anh Thắng
01-01-89
Nam
Kinh
VN
Thanh Hoá
38(2011-2013)
2013
THƯD
Trung bình khá
CQ
A545070
138/QĐ-CĐĐTĐL
22-05-13
11-06-13
CL
960
Dương Đình Thức
20-10-85
Nam
Kinh
VN
Hà Tĩnh
38(2011-2013)
2013
THƯD
Giỏi
CQ
A545071
138/QĐ-CĐĐTĐL
22-05-13
11-06-13
CL
961
Lê Thị Yến
30-06-90
Nữ
Kinh
VN
Thanh Hoá
38(2011-2013)
2013
THƯD
Trung bình khá
CQ
A545072
138/QĐ-CĐĐTĐL
22-05-13
11-06-13

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu