Ban Quản lý Ký túc xá

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

 

Lãnh đạo ban Quản lý Ký túc xá

- Trưởng ban : Thạc sỹ Phạm Trường Sinh

 

Đội ngũ cán bộ:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

01

Phạm Trường Sinh

1978

Trưởng ban Quản lý Ký túc xá

02

Hoàng Mạnh Dương

1984

Chuyên viên

03

Đào Việt Hà

1982

Chuyên viên

 

 

I. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý toàn diện khu ký túc xá học sinh, sinh viên. Tổ chức bảo vệ an ninh, tổ chức quản lý chỗ ở, sinh hoạt và học tập của học sinh, sinh viên nội trú đảm bảo trật tự, vệ sinh, an toàn nhằm xây dựng Ký túc xá thành môi trường giáo dục lành mạnh, văn hoá.

 

II. Nhiệm vụ: Có trách nhiệm tổ chức bộ máy làm việc gọn nhẹ, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường để hoàn thành các nhiệm vụ sau:

  1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về định hướng phát triển ký túc xá nhà trường thành một Ký túc xá văn hoá, văn minh, an toàn, trật tự, vệ sinh, sạch, đẹp.
  2. Lập kế hoạch trung, dài hạn đầu tư CSVC, nhân sự cho sự phát triển Ký túc xá. Lập kế hoạch hàng năm về nhu cầu sử dụng, trang bị mới, bổ sung, sửa chữa trang thiết bị, nhà cửa và các công trình xây dựng khác để phục vụ cho công tác quản lý cũng như phụ vụ cho học sinh, sinh viên sống trong khu Ký túc xá.
  3. Phối hợp với phòng Quản trị quản lý nhà cửa và tài sản trong Ký túc xá; thực hiện các biện pháp phòng ngừa và lên phương án giải quyết kịp thời các hiện tượng vi phạm tài sản cũng như gây cháy nổ trong khu vực Ký túc xá. Đảm bảo công tác PCCC trong khu Ký túc xá; quản lý và chăm sóc hệ thống cây xanh trong khu vực Ký túc xá.
  4. Tổ chức cuộc sống của HSSV trong Ký túc xá: Tổ chức đón tiếp, ký và thực hiện hợp đồng nội trú với học sinh, sinh viên theo quy định, bố trí sắp xếp phòng ở, phổ biến và hướng dẫn thi hành quy chế công tác HSSV nội trú và nội quy Ký túc xá; đăng ký tạm trú theo quy định cho học sinh, sinh viên; lập danh sách học sinh, sinh viên trong Ký túc xá và quản lý dữ liệu bằng máy tính để phục vụ tra cứu và gửi danh sách các đơn vị có liên quan trong và ngoài trường khi có yêu cầu.
  5. Tổ chức và quản lý nhân sự làm nhiệm vụ trực giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản trong khu vực Ký túc xá. Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu Ký túc xá và toàn trường.    
  6. Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao trong khu Ký túc xá; tổ chức các hoạt động xây dựng lối sống lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xấu xâm nhập vào sinh viên; phối hợp công an địa phương trong công tác phòng chống và xử lý các tệ nạn xã hội trong Ký túc xá.
  7. Phối hợp với phòng Kế toán – Tài vụ đôn đốc thu các khoản kinh phí đối với học sinh, sinh viên nội trú trong Ký túc xá theo quy định.
  8. Theo dõi việc ăn ở, sinh hoạt, học tập của học sinh, sinh viên trong Ký túc xá; báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng và các cơ quan chức năng về các hiện tượng không lành mạnh trong học sinh, sinh viên. Đề xuất với Nhà trường hình thức xử lý đối với những học sinh, sinh viên vi phạm quy định của Nhà trường.
  9. Chủ trì phối hợp với y tế Nhà trường, tổ chức phòng dịch bệnh trong khu nội trú khi phát hiện dấu hiệu dịch bệnh phải báo ngay cho y tế Nhà trường và cơ quan y tế địa phương áp dụng các biện pháp xử lý cần thiết.
  10. Phối hợp với các đơn vị trong Trường để thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.