PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

 

 

 

 

Liên hệ

Thông tin liên hệ:  

            - Địa chỉ: phòng 102 nhà B

            - Điện thoại: (0243) 7673896;     Số lẻ 112

            - Email: cthssv@dtdl.edu.vn

 

            - Bộ phận Thư viện: + Phòng 302 khu nhà B

                                  + Số điện thoại: (0243) 7673896;     Số lẻ 111

 

Lãnh đạo Phòng   

Trưởng phòng: Thạc sỹ Nguyễn Phương Anh

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Nguyễn Phương Anh 

1982

Trưởng phòng

Thạc sỹ

02 Nguyễn Thị Ngọc Dung 1976 Chuyên viên Cử nhân

03

Phạm Thị Ánh Hồng

1973

Chuyên viên

Thạc sỹ

04

Nguyễn Thị Thanh

1979

Chuyên viên

Cử nhân

05 Nguyễn Đức Thắng 1970 Giáo viên Cử nhân

 

Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên, theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động trong học sinh, sinh viên, công tác quản lý học sinh, sinh viên theo quy chế công tác học sinh, sinh viên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý toàn diện khu ký túc xá sinh viên. Tổ chức bảo vệ an ninh, tổ chức quản lý chỗ ở, sinh hoạt và học tập của học sinh, sinh viên nội trú đảm bảo trật tự, vệ sinh, an toàn nhằm xây dựng ký túc xá thành môi trường giáo dục lành mạnh, văn hoá.

 

Nhiệm vụ

Công tác HSSV

- Tổ chức công tác tiếp nhận học sinh, sinh viên đầu khóa và thực hiện quản lý hồ sơ, danh sách học sinh, sinh viên trúng tuyển; bố trí vào các lớp theo chuyên ngành tuyển chọn, chỉ định ban đại diện hoặc cố vấn học tập lớp, in, cấp phát thẻ học sinh, sinh viên, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác học sinh, sinh viên;

- Chủ động nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tình hình nhận thức của học sinh, sinh viên và kiến nghị các biện pháp giải quyết với Nhà trường; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tuần sinh hoạt công dân đầu khoá học; định kỳ xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thông tin tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ và các hoạt động xã hội lành mạnh khác trong học sinh sinh viên;

- Tổ chức và quản lý học sinh, sinh viên nội, ngoại trú theo quy định;

- Theo dõi và tổ chức đánh giá ý thức học tập, rèn luyện, thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên;

- Tổ chức cho học sinh, sinh viên học môn Quốc phòng an ninh;

- Tổ chức in bằng tốt nghiệp đối với hệ chính quy và một số hệ đào tạo khác; quản lý văn bằng; tổ chức bế giảng và thực hiện thủ tục cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy, các hệ do Trường đào tạo. Xác minh tính hợp pháp về văn bằng của học sinh, sinh viên hệ chính quy khi có yêu cầu;

- Thực hiện chế độ học bổng, học phí, lệ phí, trợ cấp xã hội, ưu đãi xã hội theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước đối với học sinh, sinh viên, đôn đốc thu học phí, lệ phí;

- Là đơn vị đầu mối trong công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm lớp. Thực hiện việc theo dõi, đánh giá định kỳ công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm. Đề xuất khen thưởng đối với các giảng viên hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập.

- Định kỳ tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với học sinh, sinh viên. Tổ chức cho học sinh, sinh viên học tập kỹ năng mềm, kỹ năng bổ trợ. Tham gia tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ sở thích và các hoạt động vui chơi lành mạnh khác;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng quyết định. 

 

Công tác quản lý Ký túc xá

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về định hướng phát triển ký túc xá Nhà trường thành một ký túc xá văn hoá, văn minh, an toàn, trật tự, vệ sinh, sạch, đẹp;

- Lập kế hoạch trung, dài hạn, đầu tư CSVC, nhân sự cho sự phát triển ký túc xá. Lập kế hoạch hàng năm về nhu cầu sử dụng, trang bị mới, bổ sung, sửa chữa trang thiết bị, nhà cửa và các công trình xây dựng khác để phục vụ cho công tác quản lý cũng như phục vụ cho sinh viên sống trong khu ký túc xá;

- Tổ chức đón tiếp, ký và thực hiện hợp đồng nội trú với sinh viên theo quy định, bố trí sắp xếp phòng ở, phổ biến và hướng dẫn thi hành quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú và nội quy ký túc xá; đăng ký tạm trú theo quy định cho HSSV; Quản lý dữ liệu về HSSV nội trú để phục vụ tra cứu và lập báo cáo khi có yêu cầu;

- Tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao trong khu ký túc xá; tổ chức các hoạt động xây dựng lối sống lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xấu xâm nhập vào sinh viên; phối hợp với công an địa phương trong công tác phòng chống và xử lý các tệ nạn xã hội trong ký túc xá;

- Trực bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực ký túc xá, không cho người ngoài vào khu vực ký túc xá nếu không được phép của Nhà trường;

- Đôn đốc thu các khoản kinh phí đối với học sinh, sinh viên nội trú trong ký túc xá theo quy định;

- Theo dõi việc ăn ở, sinh hoạt, học tập của HSSV trong ký túc xá; báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng và các cơ quan chức năng về các hiện tượng không lành mạnh trong HSSV. Đề xuất với Nhà trường hình thức xử lý đối với những HSSV vi phạm quy định của Nhà trường.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản trong ký túc xá được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng quyết định.

 

 

Công tác thư viện

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc thiết kế và lập kế hoạch phát triển thư viện. Xây dựng nội quy quản lý thư viện trình Hiệu trưởng quyết định;

- Nghiên cứu, đề xuất các ý kiến và phương án xây dựng, củng cố và phát triển thông tin, thư viện nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên của trường;

- Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; quản lý các tài liệu do Nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ giảng viên, sinh viên, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

- Tổ chức các hoạt động giới thiệu sách mới và các hoạt động thông tin tư liệu khác tạo điều kiện cho bạn đọc khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin; phụ trách liên hệ in ấn các loại sách giáo trình tham khảo của Trường; trực tiếp mua sắm tài liệu (sách, báo, tạp chí, và các tài liệu khoa học khác) cho thư viện phù hợp với yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của các Khoa, Bộ môn, trên cơ sở kế hoạch đã duyệt và nguồn tài chính được phân bổ;

- Tổ chức phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên, hướng dẫn bạn đọc mượn giáo trình, sách báo và tài liệu tham khảo khác; tổ chức các hội thảo, tọa đàm cung cấp thông tin nghề nghiệp, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên;

- Được quyền thực hiện các phương thức giao dịch (đọc tại chỗ, cho mượn về nhà…) phù hợp với từng đối tượng sử dụng thư viện; thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin, sao chép tài liệu và sử dụng hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật và các quy định của Hiệu trưởng;

- Quản lý, sử dụng hiệu quả các tài sản được giao bao gồm toàn bộ các trang thiết bị, hệ thống giáo trình, sách báo và các tài liệu tham khảo khác; kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, tài sản khác của thư viện theo quy định hiện hành;

- Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ: kiểm tra, phân loại, biên mục tài liệu, làm thư mục… theo đúng các quy định về công tác thông tin, thư viện. Xây dựng hệ thống tra cứu, tìm và truy cập thông tin;

- Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật;

- Thực hiện báo cáo định kỳ, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với Hiệu trưởng;

- Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

 

Đơn vị trực thuộc

 STT

Đơn vị

Phụ trách

01 Ban Quản lý Ký túc xá Nguyễn Đức Thắng - Trưởng Ban

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2009

Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 30/7/2009

Bằng khen: "Đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2008 - 2009"

UBND Thành phố Hà Nội

02

2012

Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 09/8/2013

Cờ tặng "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2011 - 2012"

UBND Thành phố Hà Nội

03

2013

Quyết định số 3599QĐ/TU ngày 08/10/2013

Bằng khen "Đơn vị có thành tích xuất sắc trong 2 năm (2011-2013) thực hiện Chỉ thị 03CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Đảng bộ Thành phố Hà Nội

04

2014

Quyết định số 3086/QĐ- UB ND ngày 10/6/2014

Bằng khen "Tập thể có thành tích trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiếu thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014)"

UBND Thành phố Hà Nội

05

2014

Quyết định số 4278/QĐ-UB ND ngày 14/8/2014

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

UBND Thành phố Hà Nội

06

2015

Quyết định số 1332/QĐ-TTG ngày 13/8/2015

Bằng khen "Đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc"

Thủ tướng chính phủ

07

2016

Quyết định số 3222/QĐ-TNHN ngày 22/4/2016

Bằng khen Mô hình "Hội thi Olympic các môn lý luận chính trị" đã có thành tích xuất sắc thực hiện chỉ thị 03CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đọa 2011-2015

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội

08 2016 Quyết định số 372/QĐ-HĐKH,SK ngày 13/6/2016 Công nhận đề tài NCKH/SKKN cho ông Phạm Tiến Dũng, Phạm Trường Sinh, Nguyễn Thanh Sơn UBND Thành phố Hà Nội

09

2016

Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

UBND Thành phố Hà Nội

10 2017 Quyết định số 4913/QĐ-UBND, ngày 25/7/2017

Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của TP

UBND Thành phố Hà Nội
11 2019 Quyết định số 5614/QĐ-UBND, ngày 08/10/2019 Bằng khen cho bà Nguyễn Phương Anh UBND Thành phố Hà Nội
12 2019 Quyết định số 661/QĐ-UBND, ngày 06/2/2020 Bằng khen CB quản lý năm 2019 cho ông Phạm Tiến Dũng UBND Thành phố Hà Nội