PHÒNG ĐÀO TẠO

Thông tin liên hệ :

- Địa chỉ: phòng 202 khu nhà B

- Số điện thoại : 0243.8349644 

- Số lẻ:   

+ Phòng Quản lý đào tạo: 118

+ Phòng trực đào tạo: 114

 

Lãnh đạo Phòng

- Trưởng phòng: Thạc sỹ Nguyễn Thị Hằng Nga

- Phó phòng: Thạc sỹ Nguyễn Đăng Lăng

- Phó phòng: Thạc sỹ Hoàng Nhật Thanh      

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Nguyễn Thị Hằng Nga

1975

Trưởng phòng

Thạc sỹ

02

Nguyễn Đăng Lăng 

1976

Phó phòng

Thạc sỹ

03

Trịnh Tiến Hòa

1987

Chuyên viên

Thạc sỹ

04

Nguyễn Thị Hương

1982

Giảng viên

Thạc sỹ

05

Đồng Thị Minh Hường

1978

Giảng viên

Thạc sỹ

06

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

1981

Giảng viên

Thạc sỹ

07

Chu Thị Quế

 1980

Giảng viên

Thạc sỹ 

08

Phạm Quang Sáng

1986

Giảng viên

Thạc sỹ

 

Nhiệm vụ chính

- Tổ chức, quản lý và thực hiện quá trình đào tạo và liên kết đào tạo với các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố cho phép.

- Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và phục vụ giảng dạy.

- Thực hiện công tác tuyển sinh, quy chế đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, thực hành và thực tập.

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn công tác chuyên môn cho các đơn vị trong trường. Quản lý, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương thức đào tạo, nội dung và chương trình các hệ đào tạo của nhà trường.

- Quản lý các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của người nước ngoài giảng dạy và học tập tại trường. Phối hợp đón các đoàn khách quốc tế vào trường vì mục đích giáo dục và đào tạo. Liên hệ các đối tác nước ngoài về công tác quan hệ quốc tế trong hoạt động đào tạo.

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

1999

Quyết định số 280/QĐ-UB

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội

02

2002

Quyết định số 472/QĐ-SLĐTBXH

Giấy khen

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội

03

2003

Quyết định số 80/QĐ-UB

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội

04

2004

Quyết định số 464/QĐ-UB

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội

05

2005

Quyết định số 771/QĐ-SLĐTBXH

Giấy khen

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội

06

2011

Quyết định số 4329/QĐ-UBND ngày 13/09/2011

Cờ thi đua

UBND Thành phố Hà Nội

07

2013

Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 11/7/2013

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội

08

2013

Quyết định số 5997/QĐ-UBND ngày 04/10/2013

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội

09

2014

Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 16/5/2014

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội

10

2014

Quyết định số 4278/QĐ-UBND ngày 14/8/2014

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội

11

2014

Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 07/01/2015

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội

12

2015

Quyết định số 4743/QĐ-SGD&ĐT ngày 09/04/2015

Giấy khen

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

13

2015

Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 18/06/2015

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội

14

2016

Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

Cờ thi đua

UBND Thành phố Hà Nội