PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

Liên hệ

Thông tin liên hệ  

- Địa chỉ: phòng 104  nhà B

- Số điện thoại phòng: (0243) 7673896 - Số lẻ: 110

 

Lãnh đạo phòng 

- Trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Thị Ngọc Dung

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Nguyễn Thị Ngọc Dung

1976

Trưởng phòng

Cử nhân

02

Lê Thị Mai Anh

1987

Kế toán viên

Cử nhân

03

Hoàng Thị Ánh Len

1985

Thủ quỹ

Cử nhân

04

Trần Thị Phương Ngọc

1986

Kế toán viên

Cử nhân

05

Vũ Văn Ngọc

1983

Kế toán viên

Cử nhân

 

 

Nhiệm vụ chính

Giúp Ban giám hiệu quản lý về công tác kế toán, tài chính theo đúng Luật và các chế độ hiện hành của Nhà nước như:

- Lập kế hoạch tài chính và quản lý thu, chi tài chính.

- Quản lý về mặt giá trị vât tư tài sản trong Nhà trường

- Thực hiện kiểm tra đánh giá các khoản thu, chi và sử dụng thiết bị, vật tư của trường.


Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2001

Quyết định số 749 ngày 25/1/2002

Tập thể lao động xuất sắc năm 2001

UBND Thành phố Hà Nội