PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

 

Liên hệ

Thông tin liên hệ:  

- Địa chỉ: phòng 104 nhà B

- Số điện thoại phòng: (0243) 7673896;     Số lẻ 110

- Email: tckt@dtdl.edu.vn

 

Lãnh đạo phòng 

- Phó phụ trách phòng: Th.s Nguyễn Thị Thu Hà

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Nguyễn Thị Thu Hà

1979

Phó phụ trách phòng 

 Thạc sỹ

02

Hoàng Thị Ánh Len

1985

Thủ quỹ

Cử nhân

03 Vũ Văn Ngọc 1983 Kế toán viên Cử nhân
04 Trần Thị Hoa 1981 Kế toán viên Thạc sỹ
05 Trần Thị Thu Trang 1978 Kế toán viên Cử nhân

 

Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính - kế toán, quản lý giá trị tài sản cố định, công cụ, dụng cụ; vốn ngân sách, vốn ngoài ngân sách và vốn tự có theo đúng Luật Ngân sách.

 

Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, ngắn hạn, từng năm, quý, tháng phục vụ các hoạt động của Nhà trường;

- Chủ trì lập kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt theo yêu cầu của Sở Tài chính;

- Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí cho các đơn vị trong Nhà trường trình Hiệu trưởng phê duyệt trên cơ sở quyết định giao dự toán ngân sách của Ủy ban nhân nhân Thành phố Hà Nội và nhu cầu kinh phí của các đơn vị; tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã được phê duyệt.

- Thực hiện quản lý kho, quỹ và các nguồn thu, chi các nguồn kinh phí: ngân sách cấp, nguồn tài trợ, lệ phí, các khoản liên doanh, liên kết, dịch vụ đào tạo và các khoản dịch vụ khác;

- Đảm bảo mọi nhu cầu kinh phí cho các đơn vị, bộ phận theo kế hoạch và dự toán thông báo;

- Hướng dẫn thực hiện thẩm tra quyết định quyết toán tài chính, kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình tài chính của các đơn vị có thu phụ thuộc Trường;

- Thực hiện chi tiêu theo Quy chế chi tiêu nội bộ, chủ động đề xuất chỉnh sửa các định mức tiêu chuẩn trong Quy chế cho phù hợp với định mức hiện hành và nguồn thu tài chính hàng năm;

- Tổ chức thực hiện việc định giá, phân loại tài sản, tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản theo quy định.

- Tổ chức cấp phát vật tư, trang thiết bị theo quy định; tham gia kiểm kê và thanh lý tài sản theo kế hoạch chung của Nhà trường.

- Thực hiện lập, gửi và bảo vệ quyết toán tài chính hàng quý, năm với Sở Tài chính theo đúng quy định;

- Lưu giữ chứng từ, sổ sách và tài liệu kế toán theo đúng quy định của Luật kế toán;

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị toàn bộ số liệu, tài liệu, làm việc trực tiếp với các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cấp trên và các cơ quan chức năng khác;

- Thực hiện công khai dự toán và quyết toán ngân sách theo quy định hiện hành;

- Tham gia xây dựng, hướng dẫn thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính, quy chế công khai, quy chế tự chủ toàn diện, quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định của Sở Tài chính, UBND Thành phố Hà Nội và của Trường. Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính và các bộ phận chức năng giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên lao động và học sinh sinh viên trong Trường;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng quyết định.


Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY

KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2001

Quyết định số 749 ngày 25/1/2002

Tập thể lao động xuất sắc năm 2001

UBND Thành phố Hà Nội

02 2017 Quyết định số 4913/QĐ-UBND, ngày 25/7/2017 Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017" cho bà Nguyễn Thị Ngọc Dung UBND Thành phố Hà Nội
03 2017 Quyết định số 4913/QĐ-UBND, ngày 25/7/2017

Tập thể LĐ xuất sắc 2017

UBND Thành phố Hà Nội

 

 

Danh mục vật tư trong kho Nhà trường