PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI VỤ

Liên hệ

Thông tin liên hệ  

- Địa chỉ: phòng 104  nhà B

- Số điện thoại phòng: (0243) 7673896 - Số lẻ: 110

 

Lãnh đạo phòng 

- Trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Thị Ngọc Dung

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Nguyễn Thị Ngọc Dung

27/11/1976

Trưởng phòng

Cử nhân

02

Vũ Văn Ngọc

06/03/1983

Kế toán viên

Cử nhân

03

Hoàng Thị Ánh Len

10/01/1985

Thủ quỹ

Cử nhân

04

Lê Thị Mai Anh

19/05/1987

Kế toán viên

Cử nhân

05 Trần Thị Phương Ngọc 11/02/1986 Kế toán viên Cử nhân

 

Nhiệm vụ chính

Giúp Ban giám hiệu quản lý về công tác kế toán, tài chính theo đúng Luật và các chế độ hiện hành của Nhà nước như:

- Lập kế hoạch tài chính và quản lý thu, chi tài chính.

- Quản lý về mặt giá trị vât tư tài sản trong Nhà trường

- Thực hiện kiểm tra đánh giá các khoản thu, chi và sử dụng thiết bị, vật tư của trường.


Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2001

Quyết định số 749 ngày 25/1/2002

Tập thể lao động xuất sắc năm 2001

UBND Thành phố Hà Nội